Ga naar de inhoud

Privacyverklaring Energiecoöperatie Buurtwarmte Enkhuizen

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die in het bezit zijn van de Energiecoöperatie Buurtwarmte Enkhuizen, hierna te noemen BWE.

Naam van de organisatie

Coöperatie Buurtwarmte Enkhuizen U.A.

Enkhuizen

KvK nr. 84320796

 

Doelstelling van de organisatie

Wijken in Enkhuizen e.o. te verduurzamen op het gebied van warmte en koude met opwekking van duurzame energie en met isolatie, alles in de ruimste zin van het woord.

Welke gegevens worden verzameld?

De vastgelegde persoonsgegevens omvatten:

  • naam
  • adres en woonplaats
  • geboortedatum
  • telefoonnummers
  • emailadres

 

Voorts wordt in gesprekken met de leden informatie verzameld met betrekking tot de huizen van de leden, omvattende de isolatiestatus, het gedrag, het energieverbruik en andere gegevens nodig voor het adviseren van de leden ten aanzien van het verduurzamen van de woning.

Alle gegevens zijn door de leden zelf verstrekt.

 

Grondslag en gebruik

De grondslag voor het vastleggen van de persoonsgegevens betreft het beheren van de ledenadministratie en het realiseren van de doelstellingen van BWE.

De gegevens worden ten eerste gebruikt ten behoeve van de ledenadministratie en voor communicatie met de leden.

Ten tweede zijn de gegevens toegankelijk voor het bestuur van BWE en voor leden die ten behoeve  van de coöperatie in contact treden met andere leden. Denk hierbij aan activiteiten die nodig zijn om de doelstellingen van BWE te realiseren, zoals adviesgesprekken met bewoners.

De gegevens worden niet buiten de EU doorgegeven.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BWE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Passende technische en organisatorische  maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; bijv. voor de exploitatiemaatschappij van het warmtenet waarnaar BWE streeft, of het installatiebedrijf betrokken bij het aanleg en onderhoud;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Bewaartermijn

De gegevens worden bewaard zolang als BWE als organisatie actief is.

Rechten van leden

Gegevens worden niet gedeeld met anderen dan genoemd, en de leden hebben het recht om gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen.

Klachtenregeling

BWE wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Opgesteld en goedgekeurd door het bestuur van BWE,  2022-10-31

Goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 2022-11-21