Ga naar de inhoud

Met wie werken we samen?

Het aanleggen van een warmtenet vereist uiteraard een nauwe samenwerking met vele partijen. We noemen: subsidieverstrekkers, (overheden), adviesbedrijven, installateurs, samenwerkingsverbanden, maar vooral ook de leverancier van onze warmte: Karel Bolbloemen.

Lees hieronder meer over onze samenwerkingspartners en welke bijdrage ze leveren.

De warmteleverancier

Karel Bolbloemen

Karel Bolbloemen B.V. is gevestigd in Bovenkarspel. Wij zijn gespecialiseerd in het kweken van bloembollen en het broeien van bolbloemen.

Onze werkwijze met gebruik van bollen van eigen teelt en het broeien van de bloemen op water, draagt bij aan de hoge kwaliteit van onze bloemen. Hierbij maken we gebruik van de modernste technologie die beschikbaar is binnen onze sector.

Bij het terugkoelen van de bollen die van het land komen, wordt warmte gewonnen. Dit wordt opgeslagen in een warmtebron onder de grond, en kan naar behoefte geleverd worden voor verwarming van huizen en bedrijven.

Subsidieverstrekkers

Provincie Noord-Holland

Gemeenten kunnen voor het aardgasvrij maken van wijken subsidie krijgen van de Provincie in het kader van een Wijkuitvoeringsplan. De gemeente Enkhuizen heeft voor het Buurtwarmte project deze WUP-subsidie aangevraagd en verkregen. Kosten die in de voorbereidingsfase gemaakt worden, worden hieruit gefinancierd.

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken

De subsidie in het kader van het Programma Aardgasvrijve Wijken (PAW) wordt verstrekt door het Ministerie van Binnenlandse  Zaken om de onrendabele top van een project te financieren . De subsidie wordt in eerste instantie door de gemeente Enkhuizen, ontvangen en verstrekt aan Buurtwarmte als tot realisatie van het warmtenet wordt besloten. Details hiervan worden vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen gemeente Enkhuizen en Buurtwarmte.

Gemeenten

De gemeente Enkhuizen en het samenwerkingsverband van de SED-gemeenten ondersteunen het project op diverse manieren. De gemeente Enkhuizen is via de Samenwerkingsovereenkomst met Buurtwarmte aangewezen als verstrekker van de PAW subsidie (zie hierboven). Tevens zijn de duurzaamheidsmedewerkers betrokken bij ons initiatief.

De West-Friese Windmolencoöperatie

De West-Friese Windcooperatie heeft Buurtwarmte ondersteunt met een subsidie.

 

De Zonnecoöperatie West-Friesland

De Zonnecoöperatie West-Friesland heeft Buurtwarmte ondersteunt met een subsidie.

 

Stichting Ondernemersfonds Enkhuizen

De Stichting Ondernemersfonds Enkhuizen heeft Buurtwarmte ondersteunt met een subsidie.

 

Installateur en aannemer

Schouten Techniek

Schouten Techniek is al vroeg in het Buurtwarmte project betrokken bij de technische uitwerking van het warmtenet, de aansluiting op de Warmte-Koude Opslag (WKO-bron) van Karel Bolbloemen  en de aanpassingen die in de huizen gemaakt moeten worden.

Schouten Techniek is reeds betrokken bij diverse projecten met warmtenetten en WKO-bronnen en brengt daardoor veel ervaring en kennis mee.

Sturm Zaandam

Sturm Zaandam is gespecialiseerd in het onderhouden, aanpassen en uitbreiden van infrastructuur in de westelijke Randstad. Zoals de aanleg van rioleringssystemen, warmtenetten en het uitvoeren van (complex) bouwkundig infrawerk.

Sturm Zaandam is de ontwerper van het tracé van het leidingnet.

Adviesbureaus en juristen

DWA

DWA is een ingenieurs- en adviesbureau met als missie duurzaamheid. DWA maakt onderdeel uit van het bouwteam van Buurtwarmte Enkhuizen.

Zij hebben het schetsontwerp voor het warmtenet gemaakt, de analyse van de isolatie-status van een tiental huizen in de wijk en een rekentool ontwikkeld om het business plan van Buurtwarmte door te rekenen.

VHGM

VHGM (Van Harlingen Grondwater Management BV) is een ingenieursbureau betrokken bij veel innovatieve projecten gericht op de energietransitie. Het bureau heeft voor Buurtwarmte de haalbaarheidsstudie verricht om te onderzoeken of met de warmte van Karel Bolbloemen de huizen in onze wijk verwarmd kunnen worden.

De conclusie hieruit was: technisch is het mogelijk maar financieel is het zonder subsidie niet haalbaar (betaalbaar). Met de PAW subsidie en de WUP-subsidie is een stap gezet om het wel betaalbaar te maken.

VHGM is onderdeel van het Bouwteam.

Impuls Advies

Impuls is een adviesbureau gericht op duurzaam bouwen. Impuls heeft de opdracht gekregen om ons business plan kritisch door te lichten.

Van den Assem Juristen

Frank van den Assem is een ervaren jurist die voornamelijk ondernemingen begeleidt bij het sluiten en uitvoeren van contracten. Zijn expertise bevindt zich op de grensvlakken van het aanbestedings- en mededingingsrecht en het bouw- en ict-recht. Sinds geruime tijd werkt Frank als jurist en advocaat voor bouwondernemingen, aanvankelijk als bedrijfsjurist, later als (externe) advocaat.

Van den Assem werkte mee aan de Samenwerkings-overeenkomst van Buurtwarmte met de gemeente.

Voorts is het bureau betrokken bij de Bouwteamovereenkomst, met daarin de voorwaarden van het bouwontwerp en de verhouding tussen Buurtwarmte en de bouwers.

Bij Woestenburg

Accountantsbureau BijWoestenburg heeft advies verleend op fiscaal gebied, zodat de juiste keuzes in de organisatiestructuur gemaakt konden worden.

 

Samenwerkingsverbanden

Energie Samen

Buurtwarmte is lid van Energie Samen,  de landelijke koepel en belangenorganisatie van energiecoöperaties. Energie Samen geeft advies aan coöperaties, ondersteunt en brengt de coöperaties met elkaar in contact.

Het behartigt tevens onze belangen. Door Energie Samen staat ‘lokaal eigendom’ in het Klimaatakkoord, investeren overheden en banken in coöperatieve opwekprojecten, is er een speciale subsidieregeling voor postcoderooscoöperaties, zitten ze aan tafel bij de Regionale Energiestrategieën en nog veel meer!

Energie Verbonden

Energie Verbonden is het samenwerkingsverband van energiecoöperaties in ’t Gooi eo. Als lokale energiecoöperaties dragen zij zorg voor de energietransitie in de  gemeentes in het Gooi vanuit bewonersperspectief. Regionaal bundelen ze waar nodig hun krachten en investeren in ontwikkeling, professionalisering en partnerschap. Energie Verbonden organiseert alleen regionaal wat lokaal versterkt.

Energie Verbonden organiseert cursussen voor Energiecoaches. 7 coaches van Buurtwarmte hebben deze cursus gevolgd.

HOOM

Hoom is een landelijke coöperatie die lokale energiecoöperaties en initiatieven ondersteunt bij hun inspanningen om bewoners te begeleiden naar een duurzamere woning.

Hoom heeft 2 van onze energiecoaches opgeleid. Daarnaast maken we gebruik van het Hoomdossier, een tool om gegevens van de huizen in de wijk te verzamelen, de verduurzaming te volgen, en input te leveren voor de technische uitwerking van het warmtenet, en de noodzakelijke aanpassingen in de woningen.