Buurtwarmte Enkhuizen

Van Door en Voor de Bewoners

Informatie bijeenkomst 25 juni 2021

 

 Vragen tijdens de Buurtwarmte avond 25 juni 2021 

Aanwezig plm 30 personen uit Gommerwijk-West 

presentaties: Ad, Bert, Martin, Rob en Nico 

VRAGEN: 

- Wat voor persoonlijke kwaliteiten zijn nodig om in de werkgroep te zitten? 

Er worden geen specifieke eisen gesteld. Vooral enthousiasme en betrokkenheid. Kennis en ervaring op gebieden van communicatie, financiën, administratie en subsidies zijn welkome aanvullingen. 

- Hoeveel woningen zijn het eerste doel van het warmtenet? Hoeveel maximaal mogelijk? 

Met de beschikbare warmte en huidige technische staat van de woningen gaan we uit van ca 250 woningen. Na isolatie en gebruik van aquathermie (warmte uit oppervlakte water) kan er opgeschaald worden naar meer woningen. Nog verdere opschaling is mogelijk door inzet van extra warmtebronnen van omliggende bedrijven. 

- Moet voor zoveel huizen dan niet bredere pijpen (doorsnede) aangelegd worden? 

Door gebruik van zeer lage watertemperaturen is het warmteverlies in de leidingen zeer beperkt. De berekende diameter is voldoende voor genoemde aantallen. Eventuele uitbreidingen van aantal woningen is mogelijk door aansluiten van extra warmtebronnen op de warmte-ring. 

- Hoeveel woningen zijn nodig om te kunnen starten? 

Vooralsnog gaan we uit van een groeiscenario van 10 jaar. Starten met ca 30% van de woningen en daarna elk jaar plus 10% 

- Kosten per woning voor de gebruiker? 

Dit is sterk afhankelijk van de subsidiemogelijkheden die we nog aan het onderzoeken zijn. Uitgangspunt is dat de financieringskosten voor aanpassingen zoveel mogelijk worden gedekt door besparing op de energiekosten. Buiten kosten zorgen de aanpassingen ook voor verbetering van comfort en voor hetzelfde geld beschikbaarheid van koeling in de zomer. 

- Hoe groot is de ruimte nodig voor pomp/wisselaar + boiler? 

Ca 1m2 voor warmtepomp en voorraadvat. Deze zijn eventueel los naast elkaar te plaatsen. Uiteraard ook nog wat ruimte voor service. 

Een ruimte van ca 2m2 volstaat. 

- Betalen de eerste gebruikers niet veel meer dan de latere gebruikers? 

In de financiering wordt hier rekening mee gehouden. De eerste aansluitingen betalen wellicht minder dan degene die pas later aansluiten. 

- Hoe groot is de energiebesparing/efficiency van het systeem per woning? 

Dit is zeer afhankelijk van de huidige staat, de reeds genomen maatregelen en het aantal bewoners. Uitgangspunt is dat de financieringskosten voor aanpassingen zoveel mogelijk worden gedekt door besparing op de energiekosten. 

- Hoe is de warmte-opslag van Fa Karel georganiseerd? 

In de zomer moeten de opgeslagen bloembollen worden gekoeld. Hierdoor komt warmte vrij die wordt opgeslagen in de grond in een waterhoudende laag ca 150 meter diepte. Deze warmte wordt gebruikt voor verwarming van het bedrijf in de winter en daarnaast is er voldoende capaciteit beschikbaar (of te maken) om deze warmte in te zetten voor verwarming van de wijk. 

- Is waterschap blij met het plan dat we ook oppervlaktewater gaan gebruiken als bron? 

Hierover is reeds contact met het Hoogheemraadschap. Zij ondersteunen dit soort plannen en denken met ons mee over de uitvoering. 

- Subsidiemogelijkheden bij Gemeente? Provincie? Rijksoverheid? Andere financieringsmogelijkheden? 

We zijn met alle genoemde instanties in gesprek over de mogelijkheden. Andere manieren van verwarmen dan met gas staan hoog op de prioriteitenlijst van de overheden. De bereidheid om mee te denken over financieringsmogelijkheden is dan ook erg groot. 

- Wordt het elektriciteitsnet cq infrastructuur niet overbelast als we allemaal per woning pomp aanschaffen? 

In oostelijk West-Friesland is geen capaciteitsgebrek op het net. Daarom geen problemen te verwachten. Extra afname werkt vooral positief. Door het relatief grote aandeel opwek van zonne-energie in de wijk zorgt extra afname voor een betere balans. 

 

Onze visie: 

Onze manier van verwarmen van onze huizen met behulp van fossiele brandstoffen draagt bij aan de opwarming van de aarde.

Om dit te voorkomen en om te voorkomen dat we volgende generaties met de kosten van de klimaatverandering opzadelen willen we overschakelen naar een verwarming met behulp van duurzame bronnen.

Wij willen deze transitie zelf en samen realiseren voordat deze door anderen, op hun condities, wordt opgelegd.

 

Onze missie:

Als buurt gezamenlijk een overgang maken van verwarming van onze huizen door middel van fossiele brandstoffen naar de verwarming en koeling met hernieuwbare duurzame warmte. Dit doen we door een slim groen warmtenet te realiseren. 

Buurtwarmte Enkhuizen

 

Een aantal mensen uit de buurt De Gouw is bezig aan de ontwikkeling van een warmtenet voor de wijken Oude Gouw en Gommerwijk West.

 

Waarom denken we aan een buurtwarmtenet van, voor en door de bewoners:

  • Om een bijdrage te leveren aan een schonere en duurzamere toekomst
  • Om zelf mee te kunnen denken over de mogelijkheden
  • Om te kunnen profiteren van de revenuen
  • Om commerciële marktpartijen voor te zijn
  • Om het warmtenet in eigen beheer te hebben
  • Om zelf de prijs van de warmte te kunnen bepalen

 

We voorkomen daarmee dat warmte voor ons netwerk gewonnen gaat worden uit biomassa of uit experimentele bronnen zoals geothermie, waarvan de prijs nog onzeker is.

 

We krijgen meer comfort in de woning met een vrijwel geluidloze warmtepomp in plaats van de individuele lucht-water warmtepompen die wel geluid veroorzaken.

 

En we krijgen op de koop toe nog koeling in de zomer.

 

We hebben een proces voor ogen waarbij iedereen betrokken wordt en iedereen die dat wil kan meepraten en meedoen in samenwerking met de gemeente. De samenwerking in de buurt geeft ook meer sociale cohesie in de wijk.

 

Omdat een gezamenlijke oplossing veel efficiënter is dan individuele oplossingen besparen we aanzienlijk op elektriciteit, waardoor minder windmolens nodig zijn en derhalve minder maatschappelijke kosten.

 

Onlangs is opdracht verstrekt aan bureau VHGM uit Hillegom om de haalbaarheid van dit buurtwarmtenet op zowel technisch als financieel gebied te onderzoeken.

En ook op welke wijze dat het beste kan, want het uitgangspunt is dat het haalbaar maar ook betaalbaar moet zijn.

We laten nu uitzoeken of een laagtemperatuur warmtenet, waarmee we in de zomer ook kunnen koelen de best haalbare oplossing is.

 

We kunnen het onderzoek laten uitvoeren en financieren dankzij een bijdrage van de Provincie en de Gemeente. De Gemeente heeft onze wijk als Field lab benoemd, dit is uniek en daar zijn we trots op.

Contact opnemen? Stel hier uw vraag