Ga naar de inhoud

Veelgestelde vragen

Samenwerking met Karel Bolbloemen

Er is een groot verschil. In de samenwerking van Buurtwarmte met KarelBolbloemen zal voor een zeer lange termijn (10-15 jaar) de prijs voor BWE vastgelegd worden, zodat een grote mate van prijszekerheid zal bestaan. De jaarlijkse kosten zullen uitsluitend bestaan uit vastrecht voor warmte en eventueel koeling. Ons warmtenet is een zogenaamd Zeer-Lage-temperatuur net, en is niet afhankelijk van de prijs van (bio-)brandstoffen  De warmteprijs in Purmerend (een hoge-temperatuursysteem) fluctueert wel met de kosten van brandstoffen. Tevens is onze Energiecoöperatie van onszelf en niet gericht op winst.

Als om welke reden dan ook de input van warmte van Karel Bolbloemen zou wegvallen, dan nog kan het warmtenet tijdelijk (maar zolang als nodig) draaiende gehouden worden met  een hoogvermogen warmtepomp van het installatiebedrijf. De coöperatie streeft ernaar om voor de lange termijn te werken aan een eigen bron en warmtewinning uit oppervlaktewater. Voor de realisatie hiervan zal uitbreiding naar andere delen van de wijk noodzakelijk zijn.

Momenteel staan er geen excursies gepland.

De bollen worden eind van de zomer geoogst en komen dan warm van het land binnen (want het is dan altijd mooi weer). Die bollen worden vervolgens teruggekoeld naar een paar graden. De warmte die daarbij vrijkomt wordt opgevangen en naar de bron geleid m.b.v. warmtewisselaars.  Meer weten?

Er is nog geen vergoeding voor Karel Bolbloemen afgesproken. Het gaat hierbij om een vergoeding die relatief gering zal zijn en fair is voor de verplichtingen die Karel Bolbloemen aangaat. KBB gaat een verplichting aan die een beperking van het gebruik van het eigen perceel inhoudt. Ze levert warmte en mogelijk ook stroom. Voor iedereen is duidelijk dat de vergoeding voor de warmte slechts gering kan zijn. Het project kan pas doorgaan wanneer het niet alleen duurzaam is en de leefbaarheid van de wijk bevordert, de kosten moeten ook lager zijn dan de bewoners kwijt zouden zijn bij continuering van warmte op basis van aardgas.

In de zomer moeten de opgeslagen bloembollen worden gekoeld. Hierdoor komt warmte vrij die wordt opgeslagen in de grond in een waterhoudende laag ca 150 meter diepte. Deze warmte wordt gebruikt voor verwarming van het bedrijf in de winter en daarnaast is er voldoende capaciteit beschikbaar (of te maken) om deze warmte in te zetten voor verwarming van de wijk.

Realisatie van het warmtenet

De subsidie wordt gebruikt voor onderzoek, planvorming en investeringen. Met de provinciale subsidie wordt een wijkuitvoeringsplan opgesteld. Met de subsidie van het Programma Aardgasvrije Wijken wordt een groot deel van de investering betaald.

Na de go/no-go beslissing in 2024 is er een doorlooptijd van max. 5 jaar waarna alle bewoners die zich aangemeld hebben aangesloten moeten zijn..

150 huishoudens

Praktisch

Dit is zeer afhankelijk van de huidige staat, de reeds genomen maatregelen en het aantal bewoners. Uitgangspunt is dat de financieringskosten voor aanpassingen zoveel mogelijk worden gedekt door besparing op de energiekosten.

We onderzoeken de mogelijkheden voor inruil en hergebruik.

De nieuwere hete lucht-verwarmingssystemen (indirecte verwarming)  in de wijk zijn daar prima geschikt voor. De oudere systemen moeten vervangen worden. In principe is het nu al rendabel zo’n oud systeem te vervangen.

Door gebruik van zeer lage watertemperaturen is het warmteverlies in de leidingen zeer beperkt. De berekende diameter is voldoende voor genoemde aantallen. Eventuele uitbreidingen van aantal woningen is mogelijk door aansluiten van extra warmtebronnen op de warmte-ring.

De warmtepomp van Buurtwarmte heeft een lager vermogen en elektraverbruik, aangezien deze slechts een gering temperatuursverschil tussen het water uit de bron en het water in de CV-leidingen hoeft te overbruggen. De pomp kan daarom ook binnen staan en zal slechts een geringe ruis (niveau koelkast) voortbrengen. De all-electric warmtepompen staan buiten, kunnen geluidsoverlast veroorzaken, en zijn erg onzuing bij lage wintertemperaturen. Het buurtwarmtesysteem is uiteindelijk 20% energiezuiniger.

De warmtepomp met boiler ziet eruit als een koelkast van ca 2 m. hoog, met een vloeroppervlak van ca. 1 m2. De installatie moet uiteraard bereikbaar zijn voor service. Hij maakt evenveel geluid als een koelkast. Zonder boiler is het maar een kleine koelkast en staat of hangt de boiler ergens anders. Het boilervat is 150 à 250 liter afhankelijk van je gezinssamenstelling.

Regelingen en afspraken

De adviserend installateur heeft aangeboden in deze gevallen een huurtoestel te leveren. Neem in dat geval even contact met Buurtwarmte op.

In de berekening of een aansluiting op het warmtenet rendabel is zijn we er vanuit gegaan dat er geen gas meer wordt gebruikt en dat de gasaansluiting wordt verwijderd.  Zolang er in de wijk nog een gasnet aanwezig is kan altijd weer om een nieuwe aansluiting worden gevraagd. Maar daarvoor worden wel weer aansluitkosten berekend en moet het contract met het warmtenet worden ontbonden.  Mogelijk wordt de wetgeving veranderd en worden nieuwe gasaansluitingen verboden.

Dat moet nog in overleg met de gemeente besloten worden. In principe wordt de aansluiting met het huis mee verkocht. Maar het zou kunnen dat het juridisch altijd mogelijk is om als nieuwe bewoner af te zien van continuering van de aansluiting.

Ja, dat kan. Om te starten is een minimum hoeveelheid van 150 (ruim 50%) deelnemers nodig. We gaan vooralsnog uit van een aansluitperiode van 5 jaar, waarin we 90% van de huizen in de wijk willen aansluiten. Er wordt onderzocht of we, als extra stimulans voor aanmelding, de aansluitkosten van de eerste aansluitingen relatief goedkoper kunnen maken.

Nee. Als je lid wordt van de coöperatie dan help je mee om te onderzoeken of een warmtenet ook financieel mogelijk en interessant is voor de bewoners in deze wijk. Hoe meer bewoners betrokken zijn hoe meer het initiatief volwassen door de overheid wordt gezien.

Verduurzamen

Op dit moment wordt de huizenprijs vooral bepaald door schaarste en locatie. In een normale markt levert een duurzaam verwarmd huis meer op dan een minder duurzaam huis. Na de energiecrisis van 2022 is dit effect alleen maar sterker geworden.

Op basis van het advies kan de bewoner maatregelen nemen om het huis te verduurzamen. Bijv. vloerisolatie, vloerverwarming, beter glas of andere maatregelen. Bij de meeste leden zijn inmiddels ook energiecoaches op bezoek geweest waarmee het advies nader besproken is. Op de website (link) staat een algemene indruk van de huizen in de wijk en wat tips voor een aanpak tot verduurzaming. Tot slot worden de verzamelde gegevens gebruikt in rekenmodellen ter controle van de benodigde capaciteit van de bron van het warmtenet.

Over de techniek

Buurtwarmte heeft overleg gehad met Liander, de netbeheerder. Er is geen probleem voor het plan van Buurtwarmte. De leidingen zijn goed genoeg. Wel moet er een transformatorhuisje bijgeplaatst worden. Dat zit al in de planning van Liander.

Ons warmtenet met de in-huis warmtepompen zorgt overigens voor een veel minder zware belasting van het stroomnet dan die van een stand-alone warmtepomp die alle warmte van buiten haalt. Met name bij buitentemperaturen lager dan 4 graden, functioneren onze pompen veel zuiniger (meer dan 40%). Daarmee draagt Buurtwarmte dus bij aan het verminderen van een toekomstig stroomnet probleem.

Het plan is inderdaad kleinschalig opgezet maar met de mogelijkheid tot verdere opschaling naar andere wijken en als voorbeeld voor andere gemeenten.

Voor en door de buurt

Er worden geen specifieke eisen gesteld. Vooral enthousiasme en betrokkenheid. Kennis en ervaring op gebieden van communicatie, financiën, administratie en subsidies zijn welkome aanvullingen.

Overige vragen

Hierover is reeds contact met het Hoogheemraadschap. Zij ondersteunen dit soort plannen en denken met ons mee over de uitvoering.

Warmtelevering wordt meestal uitgevoerd door commerciële bedrijven. Door het als bewoners zelf in eigen hand te houden ben je niet afhankelijk wat betreft kosten en dienstverlening van een monopolist als Eneco of Vattenfall. De SED-gemeenten zien hun rol vooral als regisseur in de processen die doorlopen moeten worden en van hen moet dus geen actieve rol als leverancier worden verwacht.