Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief 17

Nieuwsbrief januari 2023 voor leden en belangstellenden van Buurtwarmte Enkhuizen

Beste mensen,

In verband met het vertrek van Klaas als bestuurslid en als schrijver van de nieuwsbrief moeten we het nu helaas doen met een nieuwsbrief zonder plaatjes.

Kookdemonstratie met inductie bij Beerepoot:

Aansluiten op het warmtenet en van het gas af en daarmee ook af van de leveringskosten en netbeheerkosten betekent ook elektrisch koken.

Exclusief voor belangstellenden en leden van Buurtwarmte Enkhuizen organiseert EP Beerepoot een informatiebijeenkomst op donderdag 2 februari van 16.00- 21.00 uur (inloop) rondom inductie koken. Vanaf 18.00 uur zal er een kok aanwezig zijn en Alex Rempt van EP Beerepoot is er ook en zegt er het volgende over: Als u kookt op inductie wordt energie zeer efficiënt gebruikt, het hitteveld warmt zeer snel op en past zich automatisch aan het formaat van de pan. Daarnaast koelt de plaat snel af en is dus lekker veilig en is gemakkelijk schoon te houden. Met een inductiekookplaat bent u klaar voor de toekomst! Maar waar moet ik op letten bij het uitzoeken van een inductiekookplaat? Hoe werkt inductie nou eigenlijk en wat zijn de mogelijkheden en verschillen? Welk kookgerei kan ik het best gebruiken en wat zijn de voordelen? Moet ik mijn pannen vervangen? Voor het antwoord op al deze vragen en meer kunt u bij ons terecht.

De demonstratie is bij EP Beerepoot Hoorn, Dr. C.J.K. van Aalstweg 16B in Hoorn.   Graag opgave voor deelname bij Ina Oranje:  i.oranjekeijzer@ziggo.nl

Laat ook aan Ina weten als je met iemand wil meerijden.

Uitbreiding Werkgroep/Overleggroep (naam nog te kiezen):

Gelukkig hebben er zich op onze dringende verzoeken enkele mensen aangemeld om met ons het Buurtwarmtenet verder gestalte te geven. Frank Warnars van Melkbon wil helpen bij de verschillende overeenkomsten die gemaakt moeten worden en Jos Oud van de Schans wil meekijken bij de technische zaken. Beiden willen ook betrokken zijn bij het beoordelen van de businesscase en werken mee aan het maken van een voorstel prijsaanbod. We werken er naar toe om in april, op de ledenvergadering,  het voorstel aan de leden voor te leggen.

Met Kris Nieuwenhuis en Tieme Zeilmaker, die ook aangegeven hebben mee te willen denken hebben we vanwege drukte nog geen gesprek gevoerd.

Bovendien hebben we nog dringend behoefte aan een penningmeester, iemand die de communicatie verzorgt en iemand die mee wil denken over hoe we de organisatie gaan opzetten.

Om het Buurtwarmtenet zo veel mogelijk van ons te laten zijn en het zo in te richten, dat iedereen er enthousiast over is willen we er nog meer mensen bij betrekken.

Dus graag nog meer aanmeldingen om het warmtenet en de condities nog beter te maken.

 

Waarom een BV?

Op verzoek zetten we nog eens uiteen waarom het het beste is om naast de Coöperatie een BV op te richten voor het beheer over het eigendom van het net en de exploitatie van de warmte.

  1. Bij de oprichting, zoals in ons geval vorig jaar, van een vereniging of onderneming kijk je uiteraard eerst naar het doel waarvoor je de onderneming opricht. In ons geval ligt een coöperatie het meest voor de hand omdat je met veel mensen een gezamenlijk doel nastreeft: samen een duurzaam Buurtwarmtenet oprichten.
  2.  Daarna wordt in de meeste gevallen gekeken welke risico’s er worden gelopen en hoe men die het beste kan beperken. Vandaar dat we bij de oprichting van de coöperatie gekozen hebben voor een uitgesloten aansprakelijkheid voor de leden: de leden kunnen als lid niet aansprakelijk gesteld worden voor financiële missers van de coöperatie. De coöperatie en de bestuurders zelf wel.
  3. Nu er daadwerkelijk een warmtebedrijf moet komen dat eigenaar wordt van het warmtenet en tot taak krijgt om het warmtenet te exploiteren en leveringscontracten aangaat met de leverancier van de warmte en met de bewoners wordt er weer gekeken wat de beste vorm is.
  4. Om de activiteiten van het beheer en de exploitatie onder te brengen in de coöperatie is niet gebruikelijk.
  5.  Een BV waarbij de coöperatie de meerderheid van de aandelen heeft en de meeste zeggenschap, heeft als voordeel dat je wel kunt bepalen wat er in de BV gebeurt, maar een aanzienlijk kleinere kans hebt om aansprakelijk gehouden te worden voor missers in de BV. Dit verkleint dus de kans dat de coöperatie zelf failliet gaat. Je zou kunnen zeggen dat bij faillissement de aansprakelijkheid voor de coöperatie zich met name beperkt tot het eventuele verlies van de waarde van de BV zelf.
  6. Desgewenst kunnen derden een aandeel nemen in de BV. Deze derden kunnen publiek zijn (bv gemeente) of privaat (bv de aannemer of aannemers, die het warmtenet aanleggen).
  7. Hiermee kan eventueel benodigde (externe) financiering van het gehele systeem beter geborgd worden. En wat de gemeente betreft kan het ook een prioriteitsaandeel hebben om zeggenschap te houden over een aantal zaken (bv over verkoop warmtenet). In een coöperatie wil/kun je geen aandeelhouders hebben.
  8.   Financiers (banken) zijn minder happig om met coöperaties te werken i.v.m. de complexe besluitvorming door de (soms) vele leden;
  9.    De exploitatie kan zuiver gehouden worden in de BV van specifieke zaken die in de coöperatie spelen. Dit geldt ook financieel, voor de winst & verlies rekening en de balans.
  10.   Bijkomend: alle onderzochte warmtenetten in NL hebben gekozen om exploitatie en beheer niet in de coöp. te doen maar in een bv waar het een meerderheidsaandeel in heeft.

 

Bericht van de energiecoach:

Wat er bedoeld werd met “Zet ‘m op 50” is niet voor iedereen duidelijk geweest. Als energiecoach heb ik dat al een paar maal moeten uitleggen.

De bedoeling is het volgende. Zet je keteltemperatuur op 50 graden en als je dan je huis lekker warm kunt houden,  ook als het vriest, dan is het geschikt voor verwarming met een duurzame energiebron, zoals het warmtenet. Hiermee wordt niet bedoeld dat je de temperatuur van het douchewater op 50 graden moet zetten! Dat is een andere knop, of die zit er helemaal niet op.

Bij 50 graden of lager verwarm je je huis op de meest voordelige manier. Wordt het niet warm genoeg, dan moet er wat gebeuren. Je kan dan denken aan betere isolatie, zoals nieuwe tochtprofielen of HR++ glas. Of een goed afsluitende brievenbus met een afsluitende klep aan de binnenkant van de voordeur.

Soms blijkt dat de radiatoren niet voldoende warmte afgeven en moet daar naar gekeken worden.

Als het niet warm genoeg wordt, neem dan contact op met de energiecoach.

Heb je heteluchtverwarming dan is het “Zet ‘m op 50” niet aan de orde. Na navraag bleek het bij deze installaties niet nodig en soms zelfs niet wenselijk. Wel blijft natuurlijk dat verduurzamen en isoleren ook in deze huizen net zo belangrijk is als in huizen die op een andere manier verwarmd worden.

Tot slot het volgende. Als je het Hoomdossier hebt ingevuld, krijg je aan het eind een advies. Al een paar maal is voorgekomen dat het advies een warmtepomp van €16.000,- is. Dit advies kunt u negeren. Buurtwarmte streeft ernaar dat de warmtepomp is opgenomen in het maandelijks te betalen bedrag. En dat bedrag zal niet of nauwelijks hoger of lager zijn dan het gastarief dat je nu gaat betalen.

Voor vragen kunt u mailen naar energiecoach.bwe@gmail.com

 

Activiteitenagenda 2023

Zodra er meer duidelijk is over de activiteiten wat betreft datum, tijdstip en plaats berichten we daar over.

Januari/februari          energiecoaches maken afspraken voor bezoeken voor het bespreken van mogelijkheden tot verduurzamen

                                      voor 2 februari  opgeven bij i.oranjekeijzer@ziggo.nl voor kookdemonstratie op 2 februari.

25 februari                     Buurtwarmtecafé  25 febr van 11 tot 15 uur bij Ina Oranje, Melkbon 33. Inloop voor allerlei vragen over verduurzaming en het warmtenet

April                                 Ledenvergadering met jaarverslag en resultaten over 2022 en belangrijke (voorlopige) besluiten over prijs en condities van het warmtenet

Het bestuur 28-1-23