Vragen en antwoorden

Vraag en antwoord rond Buurtwarmte Enkhuizen (in bewerking)

 

-Vraag

Antwoord

-Hoeveel geld krijgt Karel voor het leveren van warmte?

Er is nog geen vergoeding voor Karel afgesproken. Hangt sterk af van de te kiezen juridische samenwerkingsvorm.

-Kun je later instappen bij Buurtwarmte Enkhuizen?

Om te starten is een minimum hoeveelheid 125 (50%)deelnemers nodig. Zoveel mogelijk gegroepeerd per straat. We gaan vooralsnog uit van een aansluit periode van 5 jaar, na het eerste jaar ca 10% per jaar (25).  We gaan uit dat 90% wil aansluiten en als de leidingen in de straat liggen kan de resterende 10% later aansluiten. Maar daarvoor zullen de aansluitkosten hoger zijn en mogelijk geen aansluit subsidie beschikbaar zijn. 

-Als ik ga verhuizen, zijn de nieuwe bewoners verplicht gebruik te maken van Buurtwarmte Enkhuizen als ik dat al gedaan had?

Dat moet nog i.o.m. de gemeente besloten worden. Het is in  een aansluiting die bij het huis hoort dus mee wordt verkocht maar ik verwacht dat het juridisch altijd mogelijk is om als nieuwe bewoner geen aansluiting te nemen. 

-Vermeerdert de waarde van mijn huis als ik meedoe met Buurtwarmte Enkhuizen?

Op dit moment wordt de huizenprijs vooral bepaald door schaarste en locatie. In een normale markt levert een duurzaam verwarmd huis meer op dan een minder duurzaam huis

-Kan ik later weer terug naar het gas?

In de berekening of een warmtenet rendabel is zijn we er vanuit gegaan dat er geen gas meer wordt gebruikt en dat de gasaansluiting wordt verwijderd.  Zolang er in de wijk nog een gasnet aanwezig is kan altijd weer om een nieuwe aansluiting worden gevraagd maar daarvoor worden  aansluitkosten berekend en moet het contract met het warmtenet worden ontbonden.  Mogelijk wordt de wetgeving veranderd en worden nieuwe gasaansluitingen verboden.  

-Er is een meneer van Buurtwarmte langs geweest om warmtefoto’s te maken en heeft die foto’s gemaild. Wat moet er nu gebeuren?

De coöperatie laat ook nog een energiecoach de huizen onderzoeken. De resultaten van de onderzoeken worden geclusterd. Bij voldoende vraag kan de coöperatie samen met bijvoorbeeld iemand uit de wijk een inkooptraject opstarten om zoveel mogelijk werkzaamheden gezamenlijk in te kopen. Onder het tabblad huisdossier/warmtebeelden staat een algemene indruk van de huizen in de wijk en wat tips voor een (gezamenlijke) aanpak.

-Hoelang duurt het voordat Buurtwarmte Enkhuizen gerealiseerd is?

Na de start in 2023 een doorlooptijd van max 5 jaar.

-Hoe worden de bollen bij Karel Bolbloemen verwarmd als ze gedroogd worden?

De bollen worden eind van de zomer geoogst en komen dan warm van het land binnen (want het is dan altijd mooi weer). Die bollen worden gekoeld naar een paar graden. De warmte die daarbij vrijkomt wordt opgevangen en naar de bron geleid m.b.v. warmtewisselaars.

 

-Is het mogelijk om een excursie bij Karel Bolbloemen te krijgen om te zien hoe de warmteopslag werkt?

Is mogelijk. Wij zijn van plan om dit jaar een excursie te plannen.

-Hoeveel huishoudens zijn nodig als lid van de coöperatie om verder te kunnen?

125

-Als je lid wordt van de coöperatie, betekent het dan dat je afnemer van buurtwarmte wordt?

Nee. Als je lid wordt van de coöperatie dan help je mee om te onderzoeken of een warmtenet ook financieel mogelijk en interessant is voor de bewoners in deze wijk. Hoe meer bewoners betrokken zijn hoe meer het initiatief volwassen door de overheid wordt gezien.

-Hoe kan een installatie die je nodig hebt voor buurtwarmte er in je huis uitzien?

De warmtepomp met boiler ziet eruit als een grote diepvries van ca 2 m. hoog. Hij maakt ook evenveel geluid als die diepvries. Zonder boiler is het maar een kleine koelkast en staat of hangt de boiler ergens anders. Dat is een vat van 150 à 250 liter afhankelijk van je gezinssamenstelling. De aansluitunit op het warmtenet wordt geplaatst in de meterkast. 

-Er zijn subsidie aanvragen gedaan. Wat wordt er met dat geld gedaan?

Daarmee wordt een zo groot mogelijk deel van de noodzakelijke investeringen voor het warmtenet betaald. Met de provinciale subsidie wordt een wijkuitvoeringsplan opgesteld.

-Is het project niet te kleinschalig met maar twee bronnen?

Het plan is inderdaad kleinschalig opgezet maar met de mogelijkheid tot verdere opschaling naar andere wijken en als voorbeeld voor andere gemeenten.

-Is de warmtevoorziening niet een overheidstaak?

Nee. Warmtelevering wordt meestal uitgevoerd door commerciële bedrijven. Door het als bewoners zelf in eigen hand te houden ben je niet afhankelijk wat betreft kosten en dienstverlening van een monopolist.

-Wat gebeurt er als Karel Bolbloemen failliet gaat?

Is  niet te hopen voor Karel maar voor de coöperatie is voldoende zekerheid door alternatieve aanleg van bronnen ingebouwd zodat de continuïteit is gewaarborgd.

-Past mijn huidige heteluchtverwarming op de warmtepomp?

Ja daar is een systeem voor beschikbaar.

-Wij hebben net een nieuwe cv gekocht. Wat betekent dat als we mee willen doen met Buurtwarmte?

We onderzoeken de mogelijkheden voor inruil en hergebruik.

-Kunnen we met Buurtwarmte net zo’n situatie verwachten als in Purmerend?

Zolang we het als bewonersinitiatief in eigen hand houden kunnen we voorkomen dat we in een zelfde positie komen als de bewoners van Purmerend.

 

Aanvullende informatie:

 

Als om welke reden dan ook de input van warmte van Karel zou wegvallen dan nog kunnen de warmtepompen bij de bewoners voldoende of bijna voldoende warmte halen uit het water wat door de buizen stroomt.

Bovendien is het zo, dat op de warmtepompen nog een elektrische booster zit om het water in de boiler af en toe op 60+ graden te brengen. Die zou zeer tijdelijk ook nog bijgezet kunnen worden.

Deze situatie zou dan gelijk zijn aan de situatie bij mensen die zelf een bron laten aanleggen zoals bijvoorbeeld bij de Dierenkliniek en vele anderen, zij het dat hun warmtepomp daar op uitgerekend is en iets zwaarder zal zijn.

 

Voorwaarde 1 is dat we  de bron van Karel moeten kunnen blijven gebruiken. Daar moeten dus goede afspraken over gemaakt worden.

Voorwaarde 2 is dat onze pompen om het water op te pompen en rond te sturen het moeten blijven doen. Maar die worden dubbel uitgevoerd.

 

Als back up is er dan nog de gasgenerator van Karel en de installatie die de warmte uit het slootwater haalt.

 

In vergelijking met een hoog temperatuur net is dit een andere situatie dus.

Als er in Purmerend bijv. een probleem is, dan zit iedereen in de kou omdat daar alle warmte uit de centrale komt.

 

Voordeel van een gezamenlijk net zoals het onze is, dat niet iedereen een luchtwarmtepomp hoeft aan te schaffen met geluid in de tuin voor jezelf en voor de buren, met een (zeer) onvoordelige warmte productie onder de plus 3 graden, of iedereen zelf een bron slaan.

En dat er in ons net in elk geval een iets hogere temperatuur dan de bodemtemperatuur geleverd wordt, die elk jaar weer wordt aangevuld. En geen geluid in de tuin.

 

 Vragen tijdens de Buurtwarmte avond 25 juni 2021 

 

Aanwezig plm 30 personen uit Gommerwijk-West 

presentaties: Ad, Bert, Martin, Rob en Nico 

VRAGEN: 

- Wat voor persoonlijke kwaliteiten zijn nodig om in de werkgroep te zitten? 

Er worden geen specifieke eisen gesteld. Vooral enthousiasme en betrokkenheid. Kennis en ervaring op gebieden van communicatie, financiën, administratie en subsidies zijn welkome aanvullingen. 

- Hoeveel woningen zijn het eerste doel van het warmtenet? Hoeveel maximaal mogelijk? 

Met de beschikbare warmte en huidige technische staat van de woningen gaan we uit van ca 250 woningen. Na isolatie en gebruik van aquathermie (warmte uit oppervlakte water) kan er opgeschaald worden naar meer woningen. Nog verdere opschaling is mogelijk door inzet van extra warmtebronnen van omliggende bedrijven. 

- Moet voor zoveel huizen dan niet bredere pijpen (doorsnede) aangelegd worden? 

Door gebruik van zeer lage watertemperaturen is het warmteverlies in de leidingen zeer beperkt. De berekende diameter is voldoende voor genoemde aantallen. Eventuele uitbreidingen van aantal woningen is mogelijk door aansluiten van extra warmtebronnen op de warmte-ring. 

- Hoeveel woningen zijn nodig om te kunnen starten? 

Vooralsnog gaan we uit van een groeiscenario van 10 jaar. Starten met ca 30% van de woningen en daarna elk jaar plus 10% 

- Kosten per woning voor de gebruiker? 

Dit is sterk afhankelijk van de subsidiemogelijkheden die we nog aan het onderzoeken zijn. Uitgangspunt is dat de financieringskosten voor aanpassingen zoveel mogelijk worden gedekt door besparing op de energiekosten. Buiten kosten zorgen de aanpassingen ook voor verbetering van comfort en voor hetzelfde geld beschikbaarheid van koeling in de zomer. 

- Hoe groot is de ruimte nodig voor pomp/wisselaar + boiler? 

Ca 1m2 voor warmtepomp en voorraadvat. Deze zijn eventueel los naast elkaar te plaatsen. Uiteraard ook nog wat ruimte voor service. 

Een ruimte van ca 2m2 volstaat. 

- Betalen de eerste gebruikers niet veel meer dan de latere gebruikers? 

In de financiering wordt hier rekening mee gehouden. De eerste aansluitingen betalen wellicht minder dan degene die pas later aansluiten. 

- Hoe groot is de energiebesparing/efficiency van het systeem per woning? 

Dit is zeer afhankelijk van de huidige staat, de reeds genomen maatregelen en het aantal bewoners. Uitgangspunt is dat de financieringskosten voor aanpassingen zoveel mogelijk worden gedekt door besparing op de energiekosten. 

- Hoe is de warmte-opslag van Fa Karel georganiseerd? 

In de zomer moeten de opgeslagen bloembollen worden gekoeld. Hierdoor komt warmte vrij die wordt opgeslagen in de grond in een waterhoudende laag ca 150 meter diepte. Deze warmte wordt gebruikt voor verwarming van het bedrijf in de winter en daarnaast is er voldoende capaciteit beschikbaar (of te maken) om deze warmte in te zetten voor verwarming van de wijk. 

- Is waterschap blij met het plan dat we ook oppervlaktewater gaan gebruiken als bron? 

Hierover is reeds contact met het Hoogheemraadschap. Zij ondersteunen dit soort plannen en denken met ons mee over de uitvoering. 

- Subsidiemogelijkheden bij Gemeente? Provincie? Rijksoverheid? Andere financieringsmogelijkheden? 

We zijn met alle genoemde instanties in gesprek over de mogelijkheden. Andere manieren van verwarmen dan met gas staan hoog op de prioriteitenlijst van de overheden. De bereidheid om mee te denken over financieringsmogelijkheden is dan ook erg groot. 

- Wordt het elektriciteitsnet cq infrastructuur niet overbelast als we allemaal per woning pomp aanschaffen? 

In oostelijk West-Friesland is geen capaciteitsgebrek op het net. Daarom geen problemen te verwachten. Extra afname werkt vooral positief. Door het relatief grote aandeel opwek van zonne-energie in de wijk zorgt extra afname voor een betere balans.